Düsseldorf-Oberkassel Türk İslam Cemiyeti, Beyazıt Camii

 

DİTİB HANIMLAR KOLU ÇALIŞMA TALİMATI

 

Madde: 1- Görev- Yetki ve Sorumluluk:

 

DİTİB-Hanımlar Kolu'nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Cemiyet'in çevresinde yaşayan hanımların buluşup, tanışmalarını, sosyal, kültürel ve manevi alanlarda dayanışmalarını sağlamaya çalışmak;

 

b) Hanımlarımızın ve genç kızlarımızın dini, milli ve kültürel değerlerimize bağlılığının geliştirilmesi ve pekiştirilmesi yönünde her türlü tedbirleri almaya çalışmak,

 

c) Hanımlarımızın ve genç kızlarımızın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözümü için araştırmalar yaparak Cemiyet Yönetim Kurulu'na sunmak,

 

d) Uyuşturucu, vs. kötü alışkanlıklara bulaşan, zararlı çevre ve odakların tuzağına düşen çocuklarımızı bu durumdan kurtarma yönünde gayret göstermek ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek,

 

e) Kadınlarımızın ve kızlarımızın dini, kültürel ve sosyal probleminin çözümünde danışmanlık hizmetleri vermek,

 

f) Evden kaçan kız çocuklarının tekrar ailesine kazandırılması ve çocukların düzenli eğitilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,

 

g) Hapishane, hastane, gençlik yuvaları, kadın yurtları gibi vatandaşlarımızın toplu bulunduğu mekanlara, hazırlanacak programlar dahilinde ve oluşturulacak özel ekiplerle ziyaretler yaparak onların dilek, temenni ve sorunlarını rapor ederek, Cemiyet Yönetim Kuruluna ve işin önemine göre bunu DİTİB-Genel Merkezine de sunarak, alınacak kararlar veya verilecek talimatlar doğrultusunda çözümüne yardımcı olmak,

 

h) Dini ve kültürel konularda Din Hizmetleri Müşavirliği, DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliklerince uygun görülen, hanımlarımızı ilgilendiren konferans, seminer, yarışma, kermes, sergi ve benzeri toplantılar planlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek,

 

i) Hanımları ve kız çocuklarımıza verilecek din eğitimi ve irşat hizmetlerini Din Hizmetleri Müşavirliği ve Din Hizmetleri Ataşeliklerinin talimatları dahilinde yürütmek,

 

j) DİTİB Merkez Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak anneleri çocuk eğitimi konularında bilgilendirmek,

 

k) Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Ataşeliklerinin bilgileri dahilinde diğer kadın kolları ile işbirliği yapmak,

 

l) Alman Kadın Kuruluşlarıyla diyalog kurarak, Müslüman hanımların gayr-i Müslim hanımlar arasında iyi komşuluk ilişkileri oluşması için bilgi alış-verişini sağlamak. Bu hususta DİTİB Dinler arası Diyalog Müdürlüğü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

m) DİTİB-Merkez ve Cemiyet Yönetim Kurulu'nun vereceği talimatlar doğrultusunda diğer camilerimizdeki hanım kuruluşları ile işbirliği yapmak

 

n) Türk hanımlarının, biçki, dikiş, el işleri, yemek yapmak gibi çeşitli hünerlerini göstermek ve Almanya'da yetişen kızlarımızı bu sahalarda yetiştirmek.. Bu hususta DİTİB Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

o) Görev alanı ile ilgili amirlerince verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek

 

p) Hanımlar Kolu Başkanın, Cemiyet Yönetim Kurulu tespit eder. Hanımlar Kolu Başkam da, bu hizmetleri birlikte yürüteceği yardımcıların belirler ve Cemiyet Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

 

      q) Gençliğin, dini, milli, sosyal ve kültürel değerlere bağlılığının geliştirilmesi ve pekiştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, DİTİB-Merkez Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde, bu konularla ilgili kurs, seminer, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenlemek,

 

      r) İçki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ... gibi kötü alışkanlıklara bulaşan, zararlı çevre ve odakların tuzağına düşen çocuklarımızı ve gençlerimizi bu durumdan kurtarma yönünde gayret göstermek, etkinlikler düzenlemek,

 

s) Cemiyet Yönetim Kurulunca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

 

Madde 2 - Talimatnamenin kabulü ve yürüdüğü

 

Bu Talimatname, Yönetim Kurulu'nun......................... /............ J200..       tarih ve .................

sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

 

Başkan

 

Başkan Yrd.

 

Sekreter

 

Muhasip

 

Yön. K. Üyesi

 

Yön. K. Üyesi

 

Yön.K. Üyesi