DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.                                 

DİTİB - GENÇLİK KOLU ÇALIŞMA TALİMATI

Madde: 1- Görev- Yetki ve Sorumluluk:

 

DİTİB-Gençlik Kolu'nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Cemiyet'in çevresinde yaşayan gençlerin buluşup, tanışmalarım, sosyal, kültürel ve manevi alanlarda dayanışmalarım sağlamaya çalışmak;

 

b) Gençlerimizin dini, milli ve kültürel değerlerimize bağlılığının geliştirilmesi ve pekiştirilmesi yönünde her türlü tedbirleri almaya çalışmak,

 

c) Gençlerimizin sorunlarım tespit etmek ve bu sorunların çözümü için araştırmalar yaparak Cemiyet Yönetim Kurulu'na sunmak,

 

d) Uyuşturucu, vs. kötü alışkanlıklara bulaşan, zararlı çevre ve odakların tuzağına düşen çocuklarımızı bu durumdan kurtarma yönünde gayret göstermek ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek,

 

e) Gençlerimizin dini, kültürel ve sosyal problemlerinin çözümünde danışmanlık hizmetleri vermek,

 

f) Evden kaçan çocukların tekrar ailesine kazandırılması ve çocukların düzenli eğitilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,

 

g) Hapishane, hastane, gençlik yurt ve yuvalan gibi, vatandaşlarımızın toplu bulunduğu mekanlara, hazırlanacak programlar dahilinde ve oluşturulacak özel ekiplerle ziyaretler yaparak onların dilek, temenni ve sorunlarını rapor ederek, Cemiyet Yönetim Kuruluna ve işin önemine göre bunu DİTİB-Genel Merkezine de sunarak, alınacak. kararlar veya verilecek talimatlar doğrultusunda çözümüne yardımcı olmak,

 

     h) Dini ve kültürel konularda Din Hizmetleri Müşavirliği, DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliklerince uygun görülen, hanımlarımızı ilgilendiren konferans, seminer, yarışma, kermes, sergi ve benzeri toplantılar planlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek,

 

i) Gençlerimize verilecek din eğitimi ve irşat hizmetlerini Din Hizmetleri Müşavirliği ve Din Hizmetleri Ataşeliklerinin talimatları dahilinde yürütmek,

 

j) DİTİB Merkez Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak eğitim konularında bilgilendirmek,

 

k) Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Ataşeliklerinin bilgileri dahilinde diğer Gençlik kollan ile işbirliği yapmak,

 

     l) Alman Gençlik Kuruluşlarıyla diyalog kurarak, Müslüman gençlerin gayr-i Müslim Gençler arasında iyi komşuluk ilişkileri oluşması için bilgi alış-verişini sağlamak. Bu hususta DİTİB-Merkez Dinler arası Diyalog Müdürlüğü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

m) DİTİB-Merkez ve Cemiyet Yönetim Kurulu'nun vereceği talimatlar doğrultusunda diğer camilerimizdeki gençlik kuruluşları ile işbirliği yapmak,

                                                            

     n) Türk Gençlerinin, çeşitli becerileri ve hünerlerini göstermek ve Almanya'da yetişen gençlerimizi bu sahalarda yetiştirmek.. Bu hususta DİTİB-Merkez Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 

o) Görev alanı ile ilgili amirlerince verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek,

 

p) Gençlik Kolu Başkanı'nı, Cemiyet Yönetim Kurulu tespit eder. Gençlik Kolu Başkanı da, bu hizmetleri birlikte yürüteceği yardımcılarını belirler ve Cemiyet Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

 

     q) Gençliğin, dini, milli, sosyal ve kültürel değerlere bağlılığının geliştirilmesi ve pekiştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, DİTİB-Merkez Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde, bu konularla ilgili kurs, seminer, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenlemek,

 

      r) İçki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ... gibi kötü alışkanlıklara bulaşan, zararlı çevre ve odakların tuzağına düşen çocuklarımızı ve gençlerimizi bu durumdan kurtarma yönünde gayret göstermek, etkinlikler düzenlemek,

 

s) Cemiyet Yönetim Kurulunca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

 

Madde 2 - Talimatnamenin kabulü ve yürürlüğü